Autor Wątek: Zakup i montaż kolektorów słonecznych  (Przeczytany 1154 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Zakup i montaż kolektorów słonecznych
« dnia: Luty 02, 2013, 08:34:11 pm »
Cel programu:1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Propagowanie odnawialnych źródeł energii.
3. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
Terminy i forma naboru wniosków:1. Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
2. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia kompletnego wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków na program (o terminowości decyduje data wpływu wniosku do biura WFOŚiGW tzn. do Centrali Biura w Warszawie lub Wydziałów Zamiejscowych).
3. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz powiadomi wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających jego rozpatrzenie wzywając wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie
(nie dłużej niż 30 dni).
4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. Fundusz powiadomi wnioskodawcę w terminie do 21 dni o podjęciu uchwały o dofinansowaniu realizacji zadania lub uchwale o odmowie przyznania dofinansowania (ważność uchwały o przyznaniu dofinansowania wygasa po upływie 4 m-cy od jej podjęcia).
6. Umowa o dotację zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Strony. W celu wypłaty środków beneficjent zobowiązany jest do złożenia odpowiednio w Wydziale Zamiejscowym lub Centrali Biura rozliczenia raty dotacji zgodnie
z terminem i na warunkach określonych w umowie dotacji.
Forma dofinansowaniaDotacja.
Intensywność dofinansowania1. Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych zadania (maksymalny jednostkowy
koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów).
2. Wartość dofinansowania w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 15.000 zł
3. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 1.125 zł/m2 kosztu kwalifikowanego powierzchni całkowitej kolektorów wymienionych we wniosku.
Wysokość dotacji należy obliczyć zgodnie ze wzorem:
a = b x koszt jednostkowy kolektora (maksymalnie 2500 zł/m2 kosztów kwalifikowanych) x 45%
a – kwota dotacji
b – powierzchnia kolektorów w m2
4. Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być finansowany z innych środków publicznych krajowych lub środków UE.
Warunki dofinansowania1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć pisemny wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
2. Wniosek złożony w terminie naboru ogłoszonym na stronie internetowej Funduszu.
3. Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
4. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez beneficjentów, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania (brak możliwości refundacji poniesionych kosztów).
5. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.
6. Inwestycje dofinansowane w ramach programu mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, co do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania nimi.
7. Dofinansowane inwestycje muszą być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych).
8. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN- 12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.
9. Dofinansowaniem mogą być objęte inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2013 roku i przewidywane do zakończenia do 1 grudnia 2013r.
Beneficjenci1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania posiadające:
a/ prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
b/ prawo do dysponowania budynkiem w budowie tj. posiadające prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane kolektory słoneczne.
W przypadku współwłasności gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi. Współwłaściciel występujący o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektorów słonecznych.
Rodzaje przedsięwzięćKolektory słoneczne.
dodatkowe informacjehttp://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!