Autor Wątek: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego  (Przeczytany 2076 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Cel programu: - Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
- Likwidacja do 2032 roku odpadów azbestowych z terenu województwa mazowieckiego.
Terminy i forma naboru wniosków: - Termin naboru: Od dnia 01.02.2013 roku do wyczerpania alokacji środków, nie później niż do dnia 30.09.2013 roku.
- Forma naboru: Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).
Beneficjenci - Beneficjentami środków WFOŚiGW mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej, a także związki celowe tych osób.
- Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania (na formularzu obowiązującego wniosku).
- Osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzące działalności gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy.
- Dopuszcza się możliwość złożenia przez gminę jednego wniosku obejmującego zarówno obiekty stanowiące własność osób fizycznych jak i obiekty będące własnością gminy.
Forma dofinansowaniaDotacja
Intensywność dofinansowaniaDofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania,
Warunki dofinansowania - Dofinansowaniem objęte są zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
- Zgłoszone do dofinansowania zadania realizowane są w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone (wyjątek stanowi dofinansowanie zadań w ramach trybu nadzwyczajnego).
- Koszty jednostkowe zadania objętego dofinansowaniem nie mogą przekroczyć:
a/ 900 zł za Mg demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich utylizacją lub 12 zł za m2 demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich utylizacją,
b/ 600 zł za Mg utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich demontażu) lub 8 zł za m2 utylizowanych odpadów (bez dokonywania demontażu).
W przypadku przekroczenia powyższych kwot ulega zmniejszeniu kwota przyznawanego dofinansowania, za wyjątkiem sytuacji, w których demontaż wyrobów zawierających azbest wymagał będzie poniesienia dodatkowych nakładów finansowych - dopuszcza się wówczas zwiększenie jednostkowego kosztu kwalifikowanego (nie więcej niż o 50 %), pod warunkiem przedłożenia stosownych wyjaśnień, które zostaną zaakceptowane przez Fundusz.
- Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚiGW, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część 2) Usuwanie odpadów zawierających azbest – regulamin program dostępny jest na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl
- Dofinansowaniu podlegają obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 8, poz. 31 z 2011 r.).
- Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
- Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac.
- Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
- Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).
- Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu podejmuje Zarząd w formie uchwały.
- Udzielenie dofinansowania odbywa się na podstawie umów cywilno – prawnych, zawieranych w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu.
- Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania powstałych po dniu podjęcia przez Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania.
- W przypadku zaistnienia pomocy publicznej udzielonej ze środków Funduszu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa zastosowanie będą miały przepisy Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej - art. 107 i 108.
-Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez beneficjenta dokumentów zgodnie z „Instrukcją…” dostępną na stronie internetowej www.wfosigw.pl
- Beneficjent zostanie zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego w terminie określonym w umowie dotacji oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających jego uzyskanie tj. kart przekazania odpadów na składowisko.
- Beneficjent zobowiązany zostanie do trwałego umieszczenia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy na własny koszt w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Funduszu, przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania.
Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
dodatkowe informacje: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!