Autor Wątek: RACJONALIZACJA ZUZYCIA I POSZANOWNIE ENERGII CIEPLNEJ, W TYM TERMOMODERNIZACJA  (Przeczytany 1248 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Cel programu Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynków, co pozwoli na dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych. Bezpośrednią konsekwencją realizacji przedsięwzięć będzie zmniejszenie dużych wartości mocy zamówionej z ciepłowni, oraz wysokich wskaźników spalania paliw w lokalnych źródłach emisji.
Terminy i forma naboru wniosków:
- Termin naboru: 01.02.2013 roku do wyczerpania alokacji.
-  Forma naboru: nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie
uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).
Beneficjenci - Osoby prawne,
-  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Forma dofinansowania pożyczka
Intensywność dofinansowania - Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.
-  Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone będzie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis.
Warunki dofinansowania W ramach programu dofinansowane mogą być:
- inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
- inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu właścicielowi. Do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości,
- inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone,
- inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia,
- inwestycje, dla których wartości współczynników przenikania ciepła U poszczególnych przegród budowlanych po zakończeniu termomodernizacji nie będą wyższe od wartości maksymalnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (wraz z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np.
- kompleksowa termomodernizacja budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych w budynku,
- zastosowanie rekuperacji ciepła.
dodatkowe informacje http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!