Autor Wątek: Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii  (Przeczytany 1359 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii
« dnia: Luty 02, 2013, 08:47:03 pm »
Cel programu:1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Propagowanie odnawialnych źródeł energii.
3. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
Terminy i forma naboru wniosków:1. Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
2. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia kompletnego wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków na program (o terminowości decyduje data wpływu wniosku do biura WFOŚiGW tzn. do Centrali Biura w Warszawie lub Wydziałów Zamiejscowych).
3. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz powiadomi wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających jego rozpatrzenie wzywając wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie (nie dłużej niż 30 dni).
4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. Fundusz powiadomi wnioskodawcę w terminie do 21 dni o podjęciu uchwały o dofinansowaniu realizacji zadania lub uchwale o odmowie przyznania dofinansowania (ważność uchwały o przyznaniu dofinansowania wygasa po upływie 4 m-cy od jej podjęcia).
6. Umowa o pożyczkę zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Strony. W celu wypłaty środków beneficjent zobowiązany jest do złożenia odpowiednio w Wydziale Zamiejscowym lub Centrali Biura rozliczenia raty pożyczki zgodnie
z terminem i na warunkach określonych w umowie pożyczki.
Forma dofinansowania1. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ze 100% udziałem JST, w pozostałych przypadkach możliwe jest udzielenie dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.
2. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu w ramach pomocy regionalnej wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.
3. Udzielona pomoc publiczna w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200.000 Euro zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
4. Udzielona pomoc publiczna w ramach pomocy de minimis dla rolnictwa nie może przekroczyć równowartości 7.500 Euro zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. L 337 z 21.12.2007).
5. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 80 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a dotacją rozwojową dla projektu. Środki WFOŚiGW w Warszawie mogą być przeznaczone na finansowanie wkładu własnego, rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów, oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych nie podlegających refundacji ze środków Unii Europejskiej.
6. W celu zapewnienia finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii Europejskiej, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta. Okres spłaty pożyczki liczony jest od dnia postawienia kwoty do dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia dokonania spłaty.
7. Zarząd Funduszu może zaproponować inne niż wnioskowane kwoty i warunki udzielenia pożyczki.
Beneficjenci- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne administracji publicznej, nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji,
- związki celowe osób.
Rodzaje przedsięwzięćZadania z zakresu odnawialnych źródeł energii m.in.:
- zakup i montaż kolektorów słonecznych,
- zakup i montaż pomp ciepła,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do 200 kW,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych powyżej 200 kW,
- małe elektrownie wiatrowe do 200 kW,
- elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 5MWe,
- małe elektrownie wodne,
- biogazownie,
- wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków.
dodatkowe informacje:http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!