Autor Wątek: Utylizacja Azbestu  (Przeczytany 1268 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Utylizacja Azbestu
« dnia: Luty 02, 2013, 11:39:48 pm »
Cel programuWzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Realizacja zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Okres wdrażania1. Nabór wniosków w terminie do 28 lutego 2013 r.
W przypadku, gdy kwoty wniosków przekroczą możliwości Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.
2. Wdrażanie programu: do 31 grudnia 2013 r.
Beneficjenci:4.2. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:
1. na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego zaliczanych
do niżej wymienionych grup:
    I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego,
    placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska
    artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia
    i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
    II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa
    publicznego);
    III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy/Powiatu/Urzędu Marszałkowskiego.
2. na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi
maksymalnie 30 000,00 zł.
3. W imieniu podmiotów wskazanych w pkt. 1 i 2 wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego,
która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.
4. Dotacja stanowi pomoc publiczną udzieloną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi. Dotowany (jednostka samorządu terytorialnego) jest podmiotem udzielającym pomocy
publicznej zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków
podmiotu udzielającego pomocy. Przy określaniu intensywności dofinansowania Dotowany uwzględnia przepisy
dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.
5. Dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub
zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
6. Przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenie gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest i które posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim zgodne.
dodatkowe informacje:http://www.wfosigw.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=121
Oszczędzaj Energię!