Autor Wątek: usuwania azbestu AZBEST/2013  (Przeczytany 1371 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
usuwania azbestu AZBEST/2013
« dnia: Luty 04, 2013, 01:57:36 pm »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
Beneficjenci:jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej
Koszty kwalifikowaneDo kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
• demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
• transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
• unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Warunki i wysokość dofinansowania:a) Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 20.000,00 PLN;
b) Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu - do 100 % kosztów kwalifikowanych;
c) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
d) zakres robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych powinien być jednoznacznie ustalony w umowie z wykonawcą zadania, zaś kosztorys jak również umowa z wykonawcą powinien zawierać - wyrażoną w PLN stawkę łącznego kosztu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - w przeliczeniu na 1m2 (oraz ewentualnie na 1 Mg). W przypadku prac polegających na tylko i wyłącznie odbiorze zdjętego wcześniej azbestu stawka powinna być podana odrębnie;
e) umowa z wykonawcą zadania powinna przewidywać dokonanie zapłaty jedynie do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych - wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 m2 lub 1 Mg) X ilość (w m2 lub Mg). Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót i/lub fakturowania / płatności nie będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie akceptowane;
f) WFOŚiGW w Szczecinie udzieli dofinansowania w kwocie do 800,00 zł za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest oraz do 500,00 zł za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest. W przypadku poniesienia przez Beneficjenta wyższych niż powyżej stawek, pokryje on nadwyżkę z własnych środków.
g) podstawą wypłaty środków finansowych jest Umowa Dotacji podpisana pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
h) Fundusz zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy firmy dokonujące usunięcia i unieszkodliwienia azbestu posiadają wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. W przypadku, gdy firma nie posiada ww. zezwoleń lub decyzji - Fundusz odmówi wypłaty dotacji;
i) wypłata środków z dotacji powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2014 r.
dodatkowe informacje:http://www.wfos.szczecin.pl/azbest-2012.html
Oszczędzaj Energię!