Autor Wątek: ochrony powietrza dla osób fizycznych  (Przeczytany 1208 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
ochrony powietrza dla osób fizycznych
« dnia: Luty 03, 2013, 02:17:35 pm »
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Cel ProgramuWspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.
Okres wdrażania ProgramuWdrażanie Programu: w latach 2011-2013
Forma dofinansowaniaDotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.
BeneficjenciOsoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
Uwaga:
W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonywanie, w ramach zadania objętego kredytem, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem, iż oddanie budynku do użytkowania nastąpi nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Intensywność dofinansowaniaDotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.
Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego w ramach Programu nie przekroczy 20.000,00 zł dla jednej osoby na jedno zadanie.
Warunki dofinansowaniaa) kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku;
b) zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia w siedzibie Funduszu wniosku o dofinansowanie;
c) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia jego zakończenia;
d) środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Bank może dokonywać refinansowania kosztów niekwalifikowanych na wskazane konto Kredytobiorcy;
e) bank ustanawia zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz z dotacją z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału na podstawie wewnętrznych uregulowań w tym zakresie;
f) tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi środków na dotacje z przeznaczeniem na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez WFOŚiGW w Łodzi z bankiem;
g) dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta zadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego;
h) kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane1) za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:
a. zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).
Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
- dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
b. odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,
c. wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,
d. wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu,
2) za koszty niekwalifikowane uznaje się:
a. koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej,
b. koszty zakupu grzejników,
c. roboty towarzyszące inwestycji,
d. prace odtworzeniowe.
Uwaga:
Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi.
W ramach Programu nie uwzględnia się również wykonania i montażu instalacji kolektorów słonecznych.
dodatkowe informacjehttp://wfosigw.lodz.pl/programy_priorytetowe.php
Oszczędzaj Energię!