Autor Wątek: Ochrona ziemi dla osób fizycznych - azbest  (Przeczytany 1410 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Ochrona ziemi dla osób fizycznych - azbest
« dnia: Luty 03, 2013, 02:24:25 pm »
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Cel ProgramuWspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.
Okres wdrażania Programuw latach 2012-2014
Forma dofinansowaniaDotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.
BeneficjenciProgram jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowanea) Program obejmuje zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji Beneficjenta;
b) koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu;
c) za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce;
d) za koszty niekwalifikowane uznaje się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu;
e) wykazywanie kosztów niekwalifikowanych we wniosku o dotację nie jest obligatoryjne.
Intensywność dofinansowaniaa) Dotacja nie może przekroczyć 99% kosztów kwalifikowanych zadania.
b) Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.
Warunki dofinansowaniaa) kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku;
b) przy udzielaniu dofinansowania Fundusz bierze pod uwagę również zgodnośd z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
c) zadanie nie może byd zakooczone przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w Funduszu;
d) środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków;
e) bank ustanawia zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz z dotacją z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału na podstawie wewnętrznych uregulowano w tym zakresie;
f) tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi środków na dotacje z przeznaczeniem na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez WFOŚiGW w Łodzi z bankiem;
g) dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta  zadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego.
dodatkowe informacjehttp://wfosigw.lodz.pl/programy_priorytetowe.php
Oszczędzaj Energię!