Autor Wątek: Ochrona powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych  (Przeczytany 1683 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych.
Cel ProgramuWspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie województwa łódzkiego.
Okres wdrażania Programuw latach 2012-2014
Forma dofinansowaniaDotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.
Beneficjenci1)Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której planowana będzie termomodernizacja.
W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
2)Wspólnoty mieszkaniowe planujące wykonanie termomodernizacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego.
a)w przypadku gdy w budynku mieszkalnym poddawanym termomodernizacji prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni do 50% powierzchni danego budynku - wartość kosztów kwalifikowanych w ramach niniejszego Programu ulega proporcjonalnemu obniżeniu o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą.
b) w przypadku gdy w obiekcie poddawanym termomodernizacji prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni powyżej 50% powierzchni danego budynku dotacja nie przysługuje.
Intensywność dofinansowania1)Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane
2)Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach przedmiotowego Programu nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł. w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację źródła ciepła w ramach przedmiotowej dotacji nie przekroczy 20.000,00 zł.
Warunki dofinansowania- kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku.
-zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia w siedzibie Funduszu wniosku o dofinansowanie.
- Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia jego zakończenia.
- środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Bank może dokonywać refinansowania kosztów niekwalifikowanych na wskazane konto Kredytobiorcy.
- bank określa i przyjmuje zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz z dotacją z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału na podstawie obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych uregulowań.
- tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi środków na dotacje z przeznaczeniem na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez WFOŚiGW w Łodzi z bankiem.
- dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta zadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego.
- kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powyższe nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych.
dodatkowe informacjehttp://wfosigw.lodz.pl/programy_priorytetowe.php
Oszczędzaj Energię!