Autor Wątek: UE-Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - opolskie  (Przeczytany 2010 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
UE-Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - opolskie
« dnia: Styczeń 30, 2013, 07:48:08 pm »
Nazwa: Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
Termin składania: od 14 do 28 lutego 2013 r.
Beneficjenci:
   - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
   - Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
   - Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
    - Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
    - Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
    - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
    - Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
    - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Projekty w zakresie:
   - Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
      a/ budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
       b/ zakup lub modernizacja urządzeń.
   - Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
    - Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
    40. energia odnawialna: słoneczna;
    41. energia odnawialna: biomasa;
    42. energia odnawialna: geotermiczna.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2014 roku.
Dofinansowanie:Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
    - dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
    - dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
    - pomoc na szkolenia – 25 proc.;
    - dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:od 250 tys. do 3 mln zł
Budżet:W ramach kategorii interwencji:
40. energia odnawialna: słoneczna - 1 591 121,76 zł
41. energia odnawialna: biomasa - 637 833,44 zł
42. energia odnawialna: geotermiczna - 960 211,77 zł
dodatkowe informacje: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=6487
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: UE-Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - opolskie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2013, 12:40:36 pm »

W dniach 14-28 lutego Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego przeprowadzi nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje w ramach Działania 4.3 "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii" z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Dotacje w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na projekty z zakresu energetyki słonecznej, biomasowej i geotermalnej, a z pomocą unijnej dotacji będzie można sfinansować:
- budowę instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, budowę, przebudowaę obiektów budowlanych, zakup lub modernizacjaę, urządzeń,
- budowę, modernizację, wyposażenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji,
- zakupu instalacjii robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów - w tym „niskiej emisji” - w obiektach publicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi od 250 tys. zł do 3 mln zł, przy czym budżet programu na inwestycje w energetyce słonecznej wynosi 1,59 mln zł, biomasowej - 0,63 mln zł, a w przypadku geotermii - 0,96 mln zł.

Benficjentami programu mogą zostać:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
- Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
- Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
- Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
- Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

źródło: gramwzielone.pl
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: UE-Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - opolskie
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2013, 01:10:28 pm »
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie unijne w programie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Poniżej prezentujemy komunikat Zarządu Województwa Opolskiego:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
OGŁASZA
w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:

1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
- budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
- zakup lub modernizacja urządzeń.
2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku.

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii wynosi w łącznej kwocie 1 784 098,36 Euro, w tym 1 516 483,61 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 267 614,75 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się odpowiednio następującą kwotę: 178 409,84 Euro , w tym 151 648,36 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 26 761,48 Euro , pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 13.05.2013 r. do 27.05.2013 r. zaprasza się:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
5. Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
7. Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
- przesyłką kurierską;
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce w

Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II”. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku oznacza datę jego dostarczenia do UMWO w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie www.rpo.opolskie.pl.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
- dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych;
- dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 %;
- pomoc na szkolenia – 25 %;
- dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 %.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
- od 250 tys. do 3 mln PLN;

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 48.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 4, zamieszczonych na stronie internetowej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl.

Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007- 2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich - tel. 77/ 440 47 20, 22.
źródło: Zarząd Województwa Opolskiego
Oszczędzaj Energię!