Autor Wątek: Mały trójpak  (Przeczytany 3289 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Mały trójpak
« dnia: Sierpień 23, 2013, 07:51:34 pm »
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz  wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej.

 

Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii.

 

Konieczne są dalsze działania na rzecz spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, dlatego też  kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym jest kluczowa.
 
Zasadniczym celem obszernej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.

Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku - ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelizacją należy wskazać przede wszystkim:
1) wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu zryczałtowanego dodatku energetycznego:
a) dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limity określono następująco:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
b) dodatek będzie przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany do dnia
10 każdego miesiąca z góry,
c) wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacać będą gminy, otrzymujące na ten cel dotację z budżetu państwa (ustawa szczegółowo reguluje zasady jej udzielania),
2) ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące przeprowadzania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo – rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;
3) nowelizacja wskazuje przesłanki, po wystąpieniu których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy) dostarczanie paliw gazowych lub energii:
a) gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,
b) gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,
4) nowelizacja dostosowuje w sposób pełniejszy polskie przepisy do wymogów prawa unijnego w zakresie niezależności operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
5) ustawa dodaje przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci dystybucyjnej,
6) nowelizacja dodaje również przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii,
7) nowelizacja rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej o odbiorów przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
8.) ustawa przewiduje wzmocnienie niezależności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poprzez zmianę sposobu wyboru oraz wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią kadencję,
9) nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projekt krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.
           
Jak wskazano powyżej, ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii. Nasz kraj potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest konieczna.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP/ ..
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Mały trójpak
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2013, 02:57:49 pm »
Wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak, wprowadza kategorię mikroinstalacji OZE i określa warunki, na jakich będzie można je montować i użytkować.

W małym trójpaku zawarto definicję mikroinstalacji, zgodnie z którą mikroinstalacja to "odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW".

Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej lokalny dystrybutor energii, czyli tzw. sprzedawca z urzędu, będzie musiał zakupić po cenie równej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku wcześniejszego.

Obowiązek monitorowania rynku mikroinstalacji spadnie na operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy będą musieli sporządzać dla URE sprawozdania z wykazami mikroinstalacji i ilości produkowanej przez nie energii.

Mały trójpak określa, że wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest uznawane za działalność gospodarczą.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej jej operator nie będzie pobierać opłaty, a koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego będzie ponosić operator systemu dystrybucyjnego-elektroenergetycznego.

Mały trójpak określa ponadto, że w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ma się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.

Do zgłoszenia w zakresie przyłączenia mikroinstalacji, podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”

Zgodnie z regulacjami, które znalazły się w małym trójpaku, przyłączane mikroinstalacje będą musiały spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 i ust. 2 Prawa energetycznego. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym mają zostać określone także w odpowiednim rozporządzeniu ministra gospodarki.

Art. 7a, ust. 1 Prawa energetycznego

1. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń
lub instalacji służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej „systemem ciepłowniczym”;
2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;
6) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.

Art. 7a, ust. 2 Prawa energetycznego

Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać także wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania paliw gazowych lub energii i rodzaju stosowanego paliwa.


źródło: gram w zielone
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Mały trójpak
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2013, 12:14:26 pm »
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło nowy – trzeci już - wariant systemu wsparcia OZE. Tym samym nieaktualny stał się znany projekt ustawy o OZE. Wg nowej koncepcji wsparcie dla OZE będzie znacznie niższe niż się spodziewano. Ponadto system tzw. zielonych certyfikatów ma zostać zastąpiony systemem aukcyjnym. Projekt nowej wersji ustawy ma trafić pod obrady Rady Ministrów jeszcze w tym roku.

źródło: fpe
Oszczędzaj Energię!

danak77

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 185
  • Zobacz profil
  • www.daar-bud.pl
Odp: Mały trójpak
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2013, 08:44:39 pm »
A miało być tak pięknie ...

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Mały trójpak
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2013, 01:03:58 pm »
Mimo wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycznego, tzw. małego trójpaku, który wprowadził do polskiego prawa ułatwienia w zakresie montażu mikroinstalacji OZE, sytuacja inwestorów w konfrontacji z zakładami energetycznymi wcale się nie uległa poprawie.
 
Wśród ułatwień dla prosumentów, którzy chcą eksploatować mikroinstalacje OZE, nowelizacja Prawa energetycznego, która weszła w życie 11 września 2013 r., przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskania koncesji czy dotychczasowych procedur i kosztów przyłączania do sieci. Pierwsze doświadczenia osób, które zgłaszają się do zakładów energetycznych w celu przyłączenia do sieci mikroinstalacji OZE, pokazują jednak, że regulacje z małego trójpaku w praktyce nie usprawniły procesu inwestycyjnego.
 
Zakłady energetyczne przeciągają kwestię przyłączeń mikroinstalacji, wymagając m.in. zatwierdzenia dokumentacji mikroinstalacji przez tzw. certyfikowanych instalatorów, których w naszym kraju jeszcze nie ma. Mimo, że Ministerstwo Gospodarki jasno stwierdziło, że wymaganie przez zakład energetyczny podpisu certyfikowanego instalatora jest bezprawne i może zostać zgłoszone przez inwestora do Urzędu Regulacji Energetyki w celu wszczęcia postępowania, sytuacja pierwszych prosumentów w Polsce w konfrontacji z zakładami energetycznymi wcale się nie poprawia.
 
Pokazuje to przypadek jednego z naszych czytelników, który chęć przyłączenia do sieci swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej zgłosił do zakładu energetycznego Enei już w dniu wejścia w życie małego trójpaku, a więc 11 września. Jak relacjonuje Pan Maciej – po wykonaniu 10 telefonów usłyszał w końcu „Proszę przysłać co Pan uważa, będziemy musieli coś Panu odpisać”. Po wysłaniu dokumentacji wymaganej w zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji zgodnie z ostatnią nowelizacją Prawa energetycznego, po dwóch tygodniach Pan Maciej otrzymał odpowiedź, w której Enea zażądała przetłumaczenia na język polski dokumentacji technicznej elementów instalacji PV, a następnie - po dostarczeniu tłumaczeń - po tygodniu Enea odpowiedziała naszemu czytelnikowi, że musi dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym podpisane przez certyfikowanego instalatora. Na pismo Enei Pan Maciej odpowiedział, powołując się na pismo z Ministerstwa Gospodarki, z którego wynika że przyłączenie mikroinstalacji nie wymaga wykonania dokumentacji przez certyfikowanego instalatora systemów PV. Na to pismo nasz czytelnik jak dotąd nie doczekał się jednak odpowiedzi, a kwestia przyłączenia jego domowego systemu fotowoltaicznego utknęła w miejscu.
 
W efekcie, prawie półtora miesiąca od zgłoszenia chęci przyłączenia mikroinstalacji, nasz czytelnik nie tylko nie przyłączył do sieci swojej mikroinstalacji, ale nawet nie wie, czy i ewentualnie kiedy zakład energetyczny takie przyłączenie zechce wykonać. Mimo przyjęcia małego trójpaku i deklaracji przedstawicieli rządu, że nowe regulacje ułatwią przyłączenie do sieci mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, nowe przepisy w rzeczywistości w dalszym ciągu nie poprawiły sytuacji prosumentów chcących przyłączyć do sieci mikroinstalacje OZE, a nowe prawo nie zachęciło zakładów energetycznych do przygotowania na czas procedur w tym zakresie – mimo, że energię produkowaną przez właścicieli mikroinstalacji – zgodnie z zasadą "80%" wpisaną do małego trójpaku - zakłady energetyczne będą mogły kupować od nich poniżej ceny rynkowej.
gramwzielone.pl
Oszczędzaj Energię!