Autor Wątek: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność  (Przeczytany 7040 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
ANALIZA WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TYPU ON-GRID DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM
Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik, Agata Włóka, Michał Zieliński
("Rynek Energii" - luty 2014)
cz.1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych podczas dwunastu miesięcy 2013 r., w Stacji Energii Odnawialnej Kamieniec, znajdującej się w pobliżu Wrocławia. Na podstawie przeprowadzonych badań określono opłacalność wykorzystania instalacji fotowoltaicznej typu on-grid, do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkal-nym jednorodzinnym. Przeanalizowano także wpływ obecnych uregulowań prawnych, procedur zgłoszeniowych i systemów wsparcia na atrakcyjność, promowanego w nowelizacji prawa energetycznego, rozwoju produkcji energii rozproszonej m.in. z instalacji fotowoltaicznych. Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że przy obecnych uregulowaniach prawnych i pomocowych, rozproszona produkcja energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przez mikroinsta-lacje fotowoltaiczne jest nieopłacalna.

1. WSTĘP
Według polityki energetycznej Polski do 2030 r. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii ma wynieść co najmniej 15% w 2020 roku oraz osiągać dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych [4]. Przyjęte zobowiązanie wynika bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2].
Rozwój energetyki odnawialnej powinien się głównie opierać na produkcji rozproszonej, która przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju i redukuje emisję gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 11 września 2013 r., promuje właśnie rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, polegającej na zużywaniu wytwarzanej energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby i odsprzedawanie jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.
Jednym ze źródeł energii odnawialnych, wymienionym przez ustawodawcę w rozporządzeniu – Dz.U. 2012, poz. 1229 [6], jest produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną z promieniowania słonecznego. Wyprodukowana energia może być wykorzystywana na własne potrzeby, a ewentualna nadwyżka odsprzedawana do sieci elektroenergetycznej.
Jednak czy obecnie przyjęte regulacje, procedury i systemy wsparcia dla budowy mikroinstalacji foto-woltaicznych są wystarczające, aby uczynić inwestycję w OZE opłacalną? Temu zagadnieniu poświę-cono niniejszy artykuł.

2. CEL I ZAKRES BADAŃ
Celem badań było określenie opłacalności wykorzystania instalacji fotowoltaicznej, produkującej energię elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na podstawie przeprowadzonych badań dla jednego roku kalendarzowego, przy występujących lokalnych warunkach pogodowych, na przykładzie okolic Wrocławia.
Badaniami objęto małą instalację słoneczną, pozyskującą energię odnawialną z promieniowania słonecznego do produkcji prądu. Badania przeprowadzono dla okresu rocznego i na podstawie pozyskanych wyników badań przeanalizowano opłacalność inwestycji dla różnych wariantów wykorzystania energii elektrycznej, wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

3. STANOWISKO BADAWCZE
Stanowisko badawcze wykonane zostało w budynku jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, zbudowanym w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wybudowany został w miejscowości położonej w pobliżu Wrocławia, pod koniec lat dziewięćdziesiątych i oddany do użytkowania w 2001 r. W budynku zamontowano system fotowoltaiczny typu on-grid, podłączony do sieci elektroenergetycznej. Instalacja w sposób ciągły produkuje prąd przekazując go bezpośrednio do instalacji elektrycznej budynku, dzięki czemu liczba zamontowanych w instalacji modułów fotowoltaicznych nie musi być dopasowana do zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. W tego typu instalacjach prąd produkowany jest na własne potrzeby budynku z pewną nadwyżką lub niedoborem, w zależności od chwilowej mocy przekazywanej do budynku i zapotrzebowania na moc przez budynek w danej chwili.
Stanowisko badawcze zbudowane zostało z kompletnego typowego systemu fotowoltaicznego, specjalnego oprzyrządowania oraz aparatury pomiarowej w 2012 r.
Instalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym z nich są trzy monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 (rys. 1) o powierzchni 3 · 1,28 m2 = 3,84 m2 i mocy znamionowej Pmax = 3 · 195 Wp = 585 Wp, które zainstalowano na południowej połaci dachu budynku, nachylonej pod kątem 42o do po-wierzchni terenu.

Orientacja położenia ogniw względem kierunku południowego wynosi 11,5o skierowania w stronę kierunku wschodniego. Moduły fotowoltaiczne przez cały cykl eksploatacji (1 cykl = 12 miesięcy) nie były narażone na zacienienie spowodowane przez otaczające je budynki i drzewa.
Dane techniczne dla modułu Vitovolt 200 o symbolu M195SA zostały przedstawione poniżej dla standardowych warunków kontrolnych: promieniowanie słoneczne 1000 W/m2 i temperatura ogniwa 25oC:
 -moc znamionowa – 195 Wp,
 -tolerancja mocy – 0/+5%,
- napięcie przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych – 36,6 V,
 -natężenie elektryczne przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych – 5,33 A,
 -napięcie jałowe – 45,5 V,
 -prąd zwarciowy – 5,69 A,
 -współczynnik sprawności modułu 15,3%,
 -maksymalne napięcie systemowe 1000 V,
 -maksymalny prąd znamionowy 15 A,
 -spadek wydajności po 25 latach do 80%.
Prąd stały o niskim napięciu, wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych, przekazywany był przy pomocy kabli elektrycznych do drugiego głównego elementu instalacji, którym jest inwerter Soladin 600.

Podstawowe dane techniczne inwertera Soladin 600 przedstawiają się następująco:
 -moc wyjściowa nominalna – 525 W,
 -maksymalny prąd wyjściowy – 2,25 A,
 -efektywność – 91%.
Inwerter przetwarzał prąd stały DC pozyskany przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny AC o na-pięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Następnie prąd zmienny przekazywany był do sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku.

4. METODYKA BADAŃ
Badania prowadzono przez okres dwunastu miesięcy 2013 r. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Odczyty z liczników energii elektrycznej przeprowadzano ostatniego dnia miesiąca o godzinie 2400, po zakończeniu miesięcznego poboru prądu w budynku.
Główne elementy pomiarowe, zainstalowane na stanowisku badawczym, to dwa liczniki energii elektrycznej:
- licznik nr 1 – Kamstrup 684-38A zainstalowany za inwerterem sieciowym
 -licznik nr 2 – AEG C114UR1 zainstalowany w złączu kablowym budynku.
Licznik nr 1 zliczał ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i przekazaną do sieci wewnętrznej budynku. Natomiast licznik nr 2 rejestrował ilość energii elektrycznej pobranej przez budynek z sieci zewnętrznej elektroenergetycznej.

5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. W Dz.U. 2013 poz. 984 z dnia 27 sierpnia 2013 [8] wprowadzono m.in. kategorię mikroinstalacji OZE i określono warunki, na jakich będzie można je instalować i użytkować.
Definicja mikroinstalacji według wyżej wymienionego aktu prawnego jest następują-ca: „mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW”.
Przyłączenie mikroinstalacji do sieci przedsiębiorstwa energetycznego odbywa się na podstawie zgłoszenia złożonego w tym przedsiębiorstwie, jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroin-stalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych wa-runkach przyłączenia. Koszty instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. W pozostałych przypadkach przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.
Energię elektryczną, która zostanie wytworzona w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej lokalny dostawca, czyli tzw. sprzedawca z urzędu, będzie zobowiązany zakupić po cenie w wysokości 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Cena ta jest obliczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i corocznie publikowana. Obecnie obowiązująca
cena została ogłoszona w komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2013 r. [3], zgodnie z którym, średnia cena na rynku konkurencyjnym w 2012 r. wyniosła 201,36 zł MWh. Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także wytwarzanie tej energii przez tą osobę, nie jest uznawane za działalność gospodarczą.
Rynek mikroinstalacji ma być monitorowany przez operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy będą spo-rządzać dla Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania z wykazem mikroinstalacji i wielkością produk-cji przez nie energii.
Przyłączane mikroinstalacje do sieci elektroenergetycznej będą musiały spełnić także wymagania techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego [5]. Z kolei szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego: bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowania tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określi w odrębnych przepisach minister gospodarki, w drodze rozporządzenia.
W tabeli 1 pokazano wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym w okresie styczeń 2013 – gru-dzień 2013 oraz wyniki zużytego prądu (pobranego z sieci elektroenergetycznej) w gospodarstwie do-mowym do oświetlenia i napędu sprzętów agd.
Tabela 1 Wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym i pobór prądu z sieci zewnętrznej dla 2013 r.
Miesiąc
Kolejno: miesiąc/ Energia elektryczna wytworzona przez ogniwa fotowoltaiczne EOGN[kWh]/ Energia elektryczna pobrana z sieci zewnętrznej EZEW [kWh]
Styczeń/ 6,4/ 354,6
Luty/12,9/ 301,7
Marzec/44,9/282,2
Kwiecień/48,1/231,7
Maj/57,0/217,6
Czerwiec/55,1/220,7
Lipiec/73,1/183,0
Sierpień/67,3/214,0
Wrzesień/43,5/232,6
Październik/44,0/243,5
Listopad/12,5/289,6
Grudzień/21,8/288,7
Σ486,6/ 3059,9
Dla całego roku uzyskano z instalacji fotowoltaicznej 486,6 kWh energii elektrycznej, która została przekazana do sieci elektrycznej budynku mieszkalnego. Natomiast z zewnętrznej sieci elektroenerge-tycznej pobrane zostało w ciągu tego okresu 3059,9 kWh prądu, który zużyty został do oświetlenia bu-dynku i napędu sprzętów agd.
Najbardziej korzystne jest wykorzystywanie w 100% wytworzoną energię elektryczną na własne potrzeby budynku, ponieważ wtedy zaoszczędzamy 575,33 zł na każdej MWh, która musiałaby być pobrana po takiej cenie z sieci zewnętrznej. Dlatego instalacja fotowoltaiczna nie może być zbyt duża, aby współczynnik konsumpcji własnej był możliwie jak najwyższy. Podczas wystąpienia nadwyżek produkcji energii odsprzedajemy ją przedsiębiorstwu energetycznemu po cenie 80% · 201,36 zł/MWh = 161,09 zł/MWh, czyli 3,57 razy niższej. Dodatkowo, przychody z tytułu sprzedaży energii w mikroin-stalacjach OZE mają być objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z zaprezentowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy, wprowadzającej regulacje trójpaku energetycznego, w tym ustawy o OZE z 9 października 2013 r. Projekt ustawy wprowadzającej do nowych ustaw energetycznych z 9 października mówi, że do przychodów wskazanych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [7], zaliczane będą także przychody z tytułu sprzedaży energii w mikro- i niektórych małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych. Także przy odsprzedaży energii elektrycznej cena jednej MWh (80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym) musi zostać jeszcze pomniejszona o 18% z tytułu podatku docho-dowego przy osiąganych przychodach rocznych w 2013 r. do kwoty 85 528 zł. Czyli ostatecznie pod-czas wystąpienia nadwyżek produkcji energii odsprzedajemy ją przedsiębiorstwu energetycznemu (z uwzględnieniem podatku dochodowego) po cenie 132,09 zł za jedną MWh, czyli 4,36 razy niższej.

Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2014, 09:01:29 am »
cz2.
Do wykonania analizy przyjęto następujące założenia:
- produkcja energii elektrycznej podczas pierwszego roku eksploatacji instalacji – 486,589 kWh,
- cena instalacji fotowoltaicznej – 3 900 zł,
-cena systemu montażowego na dachu pokrytego dachówką – 570,64 zł,
- montaż instalacji na dachu – 529,36 zł,
- łączny koszt inwestycji – 5 000 zł,
-cena energii elektrycznej w taryfie stałej G11 – 575,33 zł/MWh,
-średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2012 r. – 201,36 zł/MWh,
- stawka podatku dochodowego – 18%, 
-wzrost cen energii elektrycznej – 3 %/rok, 
-oprocentowanie lokaty – 4 %/rok,  kapitalizacja odsetek – 1 rok, 
-spadek wydajności ogniw – 0,8%/rok.

Do wyliczeń, przedstawionych w tabeli 2(patrz link), opłacalności instalacji założono, że 50% energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną będzie na bieżąco zużywana w budynku mieszkalnym. Natomiast kolejne 50% produkowanej energii będzie odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej.
Skumulowany dochód nominalny został wyznaczony w tabeli 2(patrz link) na podstawie poniższych wzorów, biorąc
pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej w wysokości 3 %/rok i dla wariantu produkcji energii
elektrycznej 50% - 50%:

Skumulowany dochód nominalny dla tego wariantu, po dwudziestu latach eksploatacji instalacji, wyniesie 4 355,38 zł. Przy założeniu, że dochód nominalny z każdego roku będzie lokowany na lokacie rocznej o wysokości oprocentowania 4% aż do dwudziestego roku, kapitał zgromadzony przez ten okres wyniesie 8 713,09 zł (z uwzględnieniem podatku 19% od zysków kapitałowych).

Wykorzystując powyższe wzory wyznaczono krzywe (rys. 3-patrz link) skumulowanego dochodu nominalnego z uwzględnieniem, że dochód nominalny z każdego roku będzie lokowany na lokacie o wysokości oprocentowania 4%/rok. Krzywe zostały wyznaczone dla pięciu wariantów produkcji energii elektrycznej: 1. 0% - 100%, 2. 25% - 75%, 3. 50% - 50%, 4. 75% - 25%, 5. 100% - 0%. Pierwszy składnik oznacza udział procentowy zużywanej na bieżąco, produkowanej energii elektrycznej w budynku mieszkalnym.

Natomiast drugi składnik oznacza udział procentowy produkowanej energii elektrycznej, odsprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Poszczególne warianty produkcji energii elektrycznej porównane zostały z krzywą wyznaczoną dla lokaty o oprocentowaniu 4% rocznie i kapitalizacją odsetek co 1 rok, z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Wkład początkowy lokaty wy-nosił 5 000 zł, co stanowiło równowartość kosztów inwestycyjnych, poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej.
Jak wynika z wykresu, dla wariantu produkcji energii 50% - 50%, inwestycja w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej typu on-grid jest mniej opłacalna niż ulokowanie kwoty inwestycyjnej na lokacie rocznej.

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę tego typu instalacji nie nastąpi nawet po 20 latach (zakładana żywotność instalacji) produkcji energii elektrycznej, względem inwestycji w postaci lokaty pieniężnej. Dla wariantu 75% - 25% okres zwrotu inwestycji nastąpiłby dopiero po 15 latach produkcji prądu. Najkorzystniej czas zwrotu inwestycji przedstawia się dla wariantu 100% - 0% i wy-nosi on 11 lat. Niestety, wtedy kiedy instalacja najwydajniej produkuje prąd (w godzinach 9 ÷ 15) mieszkańcy budynku przebywają w pracy (od poniedziałku do piątku) i występuje duża nadwyżka mocy, która jest przekazywana do sieci zewnętrznej elektroenergetycznej. Dlatego przy małych instalacjach (moc do 600 Wp) najbardziej zbliżonym do rzeczywistości (budynek mieszkalny jednorodzinny) wariantem produkcji energii będzie wariant pracy 50% - 50%. Czyli 50% energii elektrycznej będzie
odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej, a kolejne 50% będzie wykorzystywane na potrzeby własne budynku mieszkalnego.
Cena jednego Wp maleje wraz ze wzrostem ilości zainstalowanych modułów fotowoltaicznych (wzrost mocy instalacji). Jednak dla instalacji o mocy 1500 Wp profil pracy będzie zbliżony do wariantu 25% - 75%, co ostatecznie wpłynie także negatywnie na opłacalność inwestycji. Dodatkowo okres zwrotu tego typu inwestycji pogorszą, nie ujęte w kalkulacji, koszty: konserwacji instalacji i opracowania wymaganych dokumentów przez uprawnionego instalatora (do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej). Po zainstalowaniu mikroinstalacji musimy, co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem powiadomić zakład energetyczny.
Powiadomienie polega na wypełnieniu zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji i załączeniu do niego następujących dokumentów:
-planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu, uwzględniający sposób podłą-czenia mikroinstalacji;
 -parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną mikroinstalacji;
 -deklaracje zgodności parametrów technicznych przyłączonego mikroźródła z aktualną dyrektywą niskonapięciową LDV oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakład energetyczny dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i w przypadku pozytywnej weryfikacji prześle informację o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Następnie po podpisaniu umów: regulującej dystrybucję i sprze-daż energii elektrycznej, zakład energetyczny zamontuje układy zabezpieczające i pomiarowo-rozliczeniowe, co umożliwi wprowadzenie energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji do sieci.
Obecną sytuację, braku opłacalności inwestowania w instalacje fotowoltaiczne, mógłby poprawić sys-tem dotacji dla tego typu inwestycji.

Na trzeci kwartał 2014 r. planowane jest uruchomienie programu „Prosument” [10], czyli krajowy program dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Wodnej, przy pomocy którego będzie można preferencyjnie finansować budowę mi-kroinstalacji OZE dla wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw domowych. Na ten cel przewidziano środki w wysokości 600 mln zł, wydatkowane do 31.12.2020 r. dla okresu wdrażania programu w latach 2014 ÷ 2018. Następujące przedsięwzięcia mają być objęte dofinansowaniem:
 -źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy ciepl-nej do 300 kWt;
 -systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Projekt programu „Prosument” obecnie jest na etapie konsultacji. Pierwotna wersja zakładała jedynie dofinansowanie w postaci kredytu, udzielonego na dogodnych zasadach. Jednak z powodu ostatnich zmian jakie zostały wprowadzone w Prawie energetycznym oraz niektórych innych ustawach, czyli tzw. małym trójpaku energetycznym, kredyt być może będzie wspierany także dotacją. Na jakich zasadach i w jakim stopniu będzie udzielana dotacja na razie nie wiadomo, ponieważ prace nad programem „Pro-
sument” są w toku. Wiadomo natomiast, że udzielony kredyt z dotacją obejmowałby 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

 Oprocen-towanie kredytu w skali roku ma wynosić 1%, natomiast maksymalna kwota dofinansowania przedsię-wzięcia wyniesie: dla osób fizycznych 100 000 zł (jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej) lub 150 000 zł (kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej). W przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych kwota dofinansowania przedsięwzięcia ma wynieść odpowiednio 300 000 lub 450 000 zł.
Jeżeli chodzi o wysokość opłat i prowizji ma ona łącznie wynieść maksymalnie 6% kwoty wysokości kredytu. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku nie może być większa niż 3%, a pozostała ma być pobierana w kolejnych latach proporcjonalnie do okresu i kwoty spłacanego kredy-tu. Dodatkowo maksymalny okres kredytowania ma wynieść 10 lat dla osób fizycznych i 12 lat dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast maksymalny czas wykonania inwestycji przewi-dziany jest na okres 18 miesięcy, liczony od daty zawarcia umowy kredytowej, a maksymalny okres karencji spłaty kapitału kredytu 6 miesięcy, począwszy od terminu zakończenia inwestycji.
Jednym z podobnym projektów NFOŚiGW, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem jest pro-gram dopłat NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program cieszył się tak dużą popu-larnością, iż w roku 2012 fundusz podjął decyzję o zwiększeniu całkowitego budżetu programu do kwo-ty 450 mln zł [9]. Jak wykazały badania, wykorzystanie kolektorów słonecznych w polskich warunkach meteorologicznych jest opłacalną inwestycją, a skorzystanie z dofinansowania w formie dotacji NFOŚiGW, w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego, przyczynia się do skrócenia czasu zwrotu inwestycji [1].

6. WNIOSKI
Dla przebadanej mikroinstalacji, o łącznej mocy modułów fotowoltaicznych równej 585 Wp, ilość ener-gii możliwa do wytworzenia przez inwerter kształtuje się na poziomie 0,83 kWh/Wp∙rok dla pierwszego roku produkcji. W dwudziestym roku wytwarzania energii elektrycznej, w wyniku spadku sprawności ogniw fotowoltaicznych, ilość wyprodukowanej energii będzie już tylko na poziomie 0,71 kWh/Wp∙rok. Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych stosunek energii produkowanej przez instalację, która jest na bieżąco zużywana w budynku mieszkalnym, do odsprzedawanej do sieci elektroenergetycznej maleje, co niekorzystnie wpływa na opłacalność inwestycji. Stosunek ceny energii elektrycznej zaoszczędzonej do odsprzedanej ma się jak 1:0,23.
Przy obecnych kosztach budowy instalacji fotowoltaicznych, ich możliwościach wytwórczych energii elektrycznej, rozbudowanej procedury zgłoszeniowej i przyjętego na bardzo niekorzystnych zasadach sposobu zbytu nadwyżek produkowanej energii (ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego), na dzień dzisiejszy inwestycja jest nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. System wsparcia, opierający się tylko na preferencyjnych kredytach, nie będzie odpowiednim instrumentem, który mógłby wesprzeć rozwój rynku mikroinstalacji OZE.
Zwiększenie stawki za odsprzedawaną energię elektryczną do sieci zewnętrznej elektroenergetycznej lub dotowanie budowy instalacji fotowoltaicznych mogłoby spowodować, że inwestycja będzie opła-calna i zachęci potencjalnych inwestorów.

źródło: http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F09dabrowskihurnikzet14.pdf
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2014, 09:23:55 am wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!

piotrkaczan

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
  • rekuperator
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2014, 02:17:55 pm »
Tak się kończą deklaracje o tym, jak to bardzo będziemy iść w stronę energii odnawialnych. Państwo nie jest w stanie nawet stworzyć sensownych podstaw prawnych, żeby finansowo miało to jakikolwiek sens. Póki nie zmieni się nastawienie na szczytach władzy to możemy zapomnieć o wynikach jakie mają teraz chociażby Niemcy.
Powietrzne pompy ciepła przyszłością ogrzewania odnawialnego.

Fiedor

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 14
  • Zobacz profil
  • Systemy wentylacji
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2014, 03:06:33 pm »
Koszty instalacji podane w badaniach są realne?
Wentylacja mechaniczna budynków mieszkalnych.

Fotowoltaik25

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
  • instalator paneli fotowoltaicznych
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2014, 07:29:11 am »
Co do kosztów instalacji to one stale się zmieniają z uwagi na spadające ceny fotowoltaiki.

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2014, 10:24:47 pm »
Mój pierwszy system fotowoltaiczny – aspekty praktyczne i problemy


W poniższym wpisie opisuję budowę mojego pierwszego systemu fotowoltaicznego o mocy 17kWp, który uruchomiliśmy na dachu domu jednorodzinnego moich rodziców. Jakakolwiek pierwsza budowana instalacja jest instalacją, na której się uczymy i tak też było w tym przypadku. Zaopatrzony w wiedzę teoretyczną i wiadomości z praktycznych aspektów budowy, podołałem zadaniu. Teraz mogę się podzielić moimi doświadczeniami z Tobą - pisze mgr inż. Maciej Dolata.

System składa się z 3 pasm, rozłożonych na 3 dachach – dach wschodni, dach zachodni i dach garażu. Przed przystąpieniem do budowy, przeanalizowaliśmy wpływ kąta padania promieni słonecznych na produkcję energii z systemu fotowoltaicznego. Okazało się, że przy uproszczeniu jakie wprowadzimy (dach wschodni i zachodni oraz panele ułożone płasko na dachu garażu) niewiele stracimy na produkcji.

Wszystkie pasma są podłączone do jednego inwertera 15kW. Dlaczego więc napisałem, że system ma moc 17kWp. Otóż, składa się on z 69 paneli o mocy 245Wp każdy. Czyli po stronie DC system ma moc:

69 x 245 = 16.905 [Wp]

Czyli, zaokrąglając jest to 17kWp. Zgodnie z kartą katalogową, maksymalna moc PV na wejściu inwertera może wynosić 17,7kWp.

Wyliczona powyżej moc jest mocą nominalną w warunkach STC i przy odpowiednim kącie padania promieni słonecznych, a więc w przypadku naszej instalacji niemożliwa do osiągnięcia. Inwerter jest podłączony do domowego routera i codziennie wysyła dane z produkcji na portal CLX Danfoss. Dzięki temu, można w każdej chwili zobaczyć jak wygląda produkcja energii z systemu. Domowy router to nic innego jak Livebox.

Jeśli chodzi o samą budowę. Dach wykonany jest z blacho dachówki. Do montażu paneli na dachach skośnych było nas 3, a na dachu garażu poradziliśmy sobie we dwójkę. Sam montaż jest dosyć prosty. Należy zacząć od przykręcenia profili aluminiowych (w zestawie montażowym) do dachu. Istotne jest aby były zamontowane równo. Tutaj mieliśmy trochę problemów, ponieważ dach nie był idealnie równy. W niektórych miejscach blacha była wgięta, albo konstrukcja dachu nie była idealnie równa. Żeby uzyskać równą powierzchnię na panelach musieliśmy podkładać pod profile różnej grubości podkładki. Na tym etapie przyda się na pewno długa poziomica. Przy rozmieszczaniu profili warto zwrócić uwagę na to, żeby pod każdym panelem znajdowały się 2 profile. Chodzi o to, żeby panel był przykręcony w 4 miejscach. Jeśli chodzi o samo przykręcanie, to w miejscu przykręcania między profil a dach warto podłożyć gumową podkładkę. Zapobiega to korodowaniu.

Gdy zamontujemy już profile, można montować panele. W tym momencie już łączymy ze sobą panele, więc warto sobie to rozrysować na kartce. Kiedy montowaliśmy pierwsze pasmo, robiliśmy to bez schematu, bo wydawało mi się że taką prostą rzecz łatwo zapamiętać. Połączyliśmy całość dobrze, ale momentami wszyscy się zastanawiali jak połączyć kolejne panele – szczególnie na skraju dachu. Przy montażu paneli musimy też pamiętać o tym, że panel jest szklany i nie wolno na niego wchodzić. Mogą wtedy powstać mikropęknięcia, które prowadzą do szybszej degradacji panela.

Przy naszej instalacji zdarzyło się tak, że początek pasma był przy skrzynce z zabezpieczeniami, ale koniec już nie. Trzeba było poprowadzić przewód od ostatniego panela do skrzynki. Warto to także zrobić przed zamontowaniem paneli.

W jaki sposób prowadzić kable i przewody?

Kable solarne mogą leżeć bezpośrednio na dachu i mogą być też wystawione na działanie promieni słonecznych. Z kolei zwykłe kable i przewody muszą być prowadzone w korytach lub w ziemi. U nas po stronie DC, przed zabezpieczeniami zastosowaliśmy kable solarne. Od zabezpieczeń do inwertera są położone kable energetyczne – w ziemi i w korytach. Jeśli chodzi o dobór kabli i przewodów to zrobi to projektant. Powinien on też zaznaczyć jak mają być prowadzone.

Panele fotowoltaiczne są zamontowane, co dalej?


Przystępujemy do łączenia. Zabezpieczenia też dobierze projektant. My zastosowaliśmy na każde pasmo wkładki topikowe dla systemów PV, po jednym na każdy biegun. Poza tym, każde pasmo jest zabezpieczone osobnym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym typy 1 (klasy B). Ze względu na zabezpieczenie przed prądami wstecznymi i zwarciowymi, wkładki topikowe nie były wymagane. Każde pasmo jest podłączone do osobnego wejścia inwertera, który posiada 3 osobne MPP tracker’y. Zastosowaliśmy je, żeby była możliwość odłączenia pojedynczego pasma.

Następnie podłączyliśmy inwerter. Kolejną sprawą jest układ pomiarowy, który musi zostać odebrany przez Zakład Energetyczny. Czyli inżynierowie z ZE przyjeżdżają, wyłączają prąd, my montujemy układ pomiarowy i go podłączamy. Następnie ZE włącza prąd i uruchamiamy inwerter. Inwerter jest trójfazowy i sam automatycznie synchronizuje się z siecią. Po całej procedurze odbioru instalacji przez ZE, system jest włączony i produkuje energię.

Kolejną istotną kwestią jest instalacja odgromowa. W przypadku naszej instalacji, musieliśmy ją przerobić. Usunęliśmy kilka zwodów, które zacieniały panele. Ale pozostała jeszcze kwestia ochrony instalacji. Udało się to rozwiązać przez zamontowanie jednego wysokiego zwodu i połączenie go z istniejącą instalacją odgromową. W rozdzielni elektrycznej w domu, są zamontowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowy typu 1+2 (B+C).

Podłączenie systemu do sieci Internet i uruchomienie monitoringu na portalu CLX (Danfoss)


Miała to być najprostsza część. Przysporzyła nam jednak trochę problemów. Najpierw należy utworzyć konto na portalu CLX i dodać nową instalację. Na koniec otrzymamy dane, które należy wpisać w inwerter. Następnie musimy się połączyć z inwerterem bezpośrednio, podłączając go do gniazda RJ komputera. Łączymy się z nim za pomocą przeglądarki Internet Explorer – co wpisać w pasku adresu, znajdziemy w instrukcji inwertera. Przechodzimy do konfiguracji połączenia i wpisujemy dane, które wcześniej otrzymaliśmy przy dodawaniu instalacji na portalu CLX. Zapisujemy, przełączamy inwerter do routera i w ciągu maksymalnie godziny powinien on wysłać dane. U nas zdarzyło się tak, ze od razu nie wysłał. Powtórzyłem tą procedurę jeszcze kilka razy, otworzyłem w routerze port komunikacji dla inwertera (określony przy jego konfiguracji) i w końcu wysłał wszystkie dane od początku pracy systemu.

Jeśli w czasie pracy wystąpi jakikolwiek problem w komunikacji z serwerem na portalu CLX, inwerter będzie próbował przez kilka kolejnych dni wysyłać dane. Ale jeśli nie uda mu się tego zrobić przez zbyt długi czas, może się już nie połączyć. Tak właśnie było u nas. Uszkodził się router. Po wymianie routera, konieczne było utworzenie nowej instalacji na portalu CLX i ponowna konfiguracja routera. Niestety dane na portalu CLX od początku pracy systemu do chwili usunięcia awarii routera zostały utracone.

Aktualnie wszystko działa

Dokładnie, tak. Jest to system, na którym praktycznie się uczyłem. Przy zamawianiu urządzeń, instalacji i uruchomieniu pojawiały się pewne niespodziewane sytuacje, których teraz jestem świadomy. Aktualnie system produkuje ok. 100kWh dziennie w słoneczne dni. Najlepszy efekt uzyskaliśmy 31 maja, kiedy słońce świeciło cały dzień i jednocześnie było chłodno. System wyprodukował 102,8kWh.

mgr inż. Maciej Dolata,  maciejdolata.inelt.pl
Oszczędzaj Energię!

donat2000

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2014, 12:35:20 pm »
Witam, czy ma może ktoś doświadczenie jak działa taka instalacja zamontowana na bloku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Jak założenia mają się do realizacji?

skolik

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2014, 09:40:38 am »
Teraz tyko pozostaje czekać aż wprowadzą rozwiązania prawne związane prosumencką odsprzedażą energii do sieci (tak żeby nie było trzeba prowadzić działalności gospodarczej) i temat się na pewno zrobi bardzo popularny. Szczególnie dla osób, które nie mają dostępu do sieci gazowniczej i pozostaje im ogrzewanie pompą ciepła (ja mam pompę z www.sunday-ogrzewanie.pl). Wsparcie sytemu prądem generowanym przez panele zmniejszy koszty jeszcze bardziej i nie będzie już trzeba czekać 10 lat na zwrot inwestycji w sprzęt i pionowe źródło dolne.

danak77

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 185
  • Zobacz profil
  • www.daar-bud.pl
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2015, 07:44:33 am »
Jeżeli ktoś się zastanawia nad opłacalnością zachęcam do skorzystania z dofinansowania z NFOŚiGW - Prosument. Dotacja dla osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych na instalację do 40 kW. Z dofinansowania można skorzystać przez Samorządy, WFOŚiGW oraz od marca tego roku przez Bank Ochrony Środowiska (który jako jedyny złożył swoją ofertę do NFOŚiGW!). Sądzę, że przez bank będzie najłatwiej zdobyć dofinansowanie (Samorządy w większości nie zamierzają brać sobie kłopotu na głowę, WFOŚiGW - nie wszystkie mają Prosumenta w swojej ofercie, natomiast BOŚ jest najłatwiej dostępny na terenie całego kraju).
W tym miejscu polecam w miarę rozsądku pośpiech. Na instalację fotowoltaiczną do końca 2015 roku jest 40% dofinansowania. Od 2016 roku planują zmniejszyć dofinansowanie na 30%.

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2015, 08:31:55 pm »
Sejm, wbrew rządowi, odrzucił kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii. W ustawie pozostaje więc zapis o cenie gwarantowanej przy odsprzedaży prądu z małych, przydomowych elektrowni należących do zwykłych ludzi lub niewielkich firm.
W ustawie pozostał zapis tzw. prosumencki, który gwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji (np. solarów) o mocy do 10 kW odkup od nich "zielonej" energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa.


Za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało 227 posłów (PiS, PSL, SLD, TR i SP), przeciwko - 200 (PO), a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Dlaczego prosumenci są ważni

Tzw. zapis prosumencki dzieli prosumentów (czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii) na dwie grupy - najmniejsze instalacje do 3 kW i te od 3kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 40 - 70 gr/ kWh.

Zdaniem autorów propozycji prosumenckiej wprowadzenie tych zachęt pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez specjalnej taryfy.

Komisja chciała poprawki

Komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych rekomendowała jednak posłom przyjęcie poprawki Senatu, która - według senatorów - miała być kompromisem między stanowiskiem rządu a zapisem prosumenckim. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na własne potrzeby, jak zakłada idea prosumenckości.

Szef komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński (PO) przekonywał w wystąpieniu przed głosowaniem, że zapis prosumencki "może pomóc" grupie 200 tys. właścicieli mikroinstalacji, jednak - jak zaznaczył - na tę pomoc "ma się złożyć" ogół obywateli. Według niego "pytanie podstawowe" dotyczy roli, jaką powinno w tej sytuacji odgrywać państwo. Czy "parlament ma bronić Bogu ducha winnych ludzi", czy ma tworzyć warunki dla 200 tys. osób, które "będą robić interes dlatego, że wszyscy się na to złożą" - pytał.

"Energetyka będzie bliżej ludzi"

Przeciwne stanowisko zajął Jacek Najder (TR), który przekonywał, że zapis prosumencki oznacza walkę o "prosumencką energetykę obywatelską". Jego zdaniem taka energetyka to jedna z recept na bezpieczeństwo energetyczne państwa i sposób na realizację hasła "bliżej ludzi" z expose rządu Ewy Kopacz.

- Dzięki temu energetyka będzie bliżej ludzi. Nie tam, gdzie są wielkie korporacje, tylko tam gdzie ludzie produkują prąd i go zużywają - przekonywał.

Ustawa o OZE została zaakceptowana przez Sejm w połowie stycznia. Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma być tańszy dla budżetu państwa o ponad 7 mld zł. Po zmianach do 2020 r. w budżecie ma pozostać 20 mld zł.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

źródło: gazeta.pl
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej - opłacalność
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2015, 12:30:23 pm »
EnergetykaOZE: jakie warunki trzeba spełniać, aby założyć minielektrownię?

Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych.Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.

Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych.Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.źródło: ShutterStock
Niezależnie od rodzaju instalacji, aby móc produkować i odsprzedawać prąd należy podpisać specjalną umowę z operatorem systemu. Po jej zawarciu, firma zamontuje układy zabezpieczające i pomiarowo-rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie energii elektrycznej do sieci.


Z mikroinstalacją mamy do czynienia kiedy do systemu chcemy podłączyć odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW. Jeżeli jesteśmy odbiorcą końcowym i nie prowadzi działalności gospodarczej, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji nie trzeba uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Natomiast jeśli jesteśmy odbiorcą końcowym i prowadzimy działalność gospodarczą, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji musimy uzyskać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej

Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych.Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie dystrybutora energii oraz zgłosić przyłączenie do sieci. Takie zgłoszenie powinno zawierać dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji, dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację, oraz dane techniczne mikroinstalacji. Na tej podstawie dystrybutor dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Potem należy podpisać umowę, na podstawie której będzie możliwa dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, należy dodatkowo podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej - informuje Alina Ganiusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy Energa-Operator.

Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić zgłoszenie.

Zgłoszenie zawiera:
- dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji,
- dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację,
- dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej)

Takich dokumentów należy wymagać od dostawcy mikroinstalacji, natomiast schemat ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej wykonuje uprawniony instalator.

Po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, nasz operator w uzgodnionym terminie zamontuje lub dostosuje układy zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji. W przypadku gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu - należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Warto też pamiętać o spełnieniu określonych warunków. - Oprócz dopełnienia wymagań formalnych mikorinstalacja musi także spełniać określone warunki techniczne w tym w szczególności spełniać aktualne normy dla instalacji niskiego napięcia oraz spełniać normy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Takie dokumenty powinniśmy uzyskać od dostawcy mikroinstalacji - dodaje Geniusz-Siuchnińska z Energi.

Na koniec pytanie, czy każdy może się starać o produkcję energii. Co do zasady każdy. Tym niemniej samo przyłączenie zależy od kwestii technicznych w szczególności – zbadania jaki wpływ będzie miała mikroinstalacja na jakość energii w sieci (czy jej włączenie nie spowoduje przekroczenia zalecanych wskaźników) oraz czy nie wywoła przeciążenia elementów układu sieciowego. Nie ma też ograniczeń lokalizacyjnych. Ważniejsze od lokalizacji są kryteria techniczne.

źródło: gazeta prawna

Oszczędzaj Energię!