Autor Wątek: Fotowoltaika - podatki  (Przeczytany 4933 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Fotowoltaika - podatki
« dnia: Luty 27, 2013, 07:49:44 am »
Fotowoltaika a podatki – uwagi do projektowanych regulacji
Autorzy:
Weronika Pelc, wspólnik, kierownik Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego
Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy, członek Zespołu Doradztwa
Podatkowego, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa
(„Czysta Energia” – nr 2/2013)

Rozwiązania w zakresie przepisów podatkowych są jednym z obszarów, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie efektywności planowanego systemu wsparcia. Odnosi się to również do systemu wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych PV. Opodatkowanie
działalności fotowoltaicznej będzie mieć z pewnością duże znaczenie dla przetwarzających energię słońca w energię elektryczną w modułach PV.
Niniejszy artykuł odnosi się do rozwiązań w zakresie opodatkowania wspomnianych działalności, co przewidziano w projektach ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE), ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę Prawo gazowe
oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii (przepisy wprowadzające). Poruszany jest kształt tych projektów z końca listopada 2012 r. Celem niniejszego artykułu jest zwłaszcza wskazanie wątpliwości wynikających z niejasności szeregu przepisów zawartych w projektowanej
regulacji.
Podstawa zwolnienia z akcyzy
Ustawa o OZE zachowuje obecne zwolnienie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych z akcyzy. Projektowane novum polega na zmianie wymagań dotyczących dokumentów będących podstawą zwolnienia. Obecny wymóg przedstawiania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii ma pozostać aktualny tylko wobec instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW. Ma on natomiast zostać zniesiony w przypadku instalacji o mocy do 100 kW, z których energia zwolniona będzie z akcyzy po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wykonanie obowiązku zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego.
Podatek dochodowy
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ani ustawa o OZE, ani przepisy wprowadzające nie przewidują nowych regulacji. W związku z tym należy uznać, że dochód podatników CIT ze sprzedaży energii przetworzonej w instalacji fotowoltaicznej podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Z kolei dochody osób fizycznych prowadzących instalację fotowoltaiczną w ramach działalności gospodarczej stanowić będą, co do zasady, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).
Dochód ten podlegać będzie, zgodnie z zasadami ogólnymi, opodatkowaniu wg skali podatkowej stawkami 18% i 32% lub, w przypadku wyboru rozliczenia stawką liniową, stawką 19%.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o OZE, sprzedaż nadwyżki niewykorzystanej energii przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która przetwarza energię z odnawialnego źródła na energie elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby
(„prosument”), nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Mając na uwadze autonomiczność przepisów podatkowych, uregulowanie to nie przesądza jednak o tym, jak dla celów podatkowych kwalifikowane będą przychody prosumenta z tytułu sprzedaży nadwyżki przetworzonej przez niego energii. Ustawa o PIT zawiera własną definicję działalności gospodarczej, w związku z czym możliwe są sytuacje, w których określona aktywność stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, nie stanowiąc jednak działalności gospodarczej w rozumieniu u.s.d.g. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy wprowadzające dodają do zawartego w ustawie o PIT katalogu przychodów z działalności gospodarczej m.in. przychody ze sprzedaży sprzedawcy zobowiązanemu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przetworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii (zmiana ustawy o PIT w tym zakresie zapewne nie pozostanie w kolejnych wersjach ustawy o OZE ze względu na krytyczne stanowisko Ministerstwa Finansów).
A zatem możliwa będzie interpretacja, zgodnie z którą dochody prosumenta zostaną opodatkowane tak jak przychody osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Pojawia się wątpliwość, czy takie było ratio legis rozwiązania, zgodnie z którym prosument nie
prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu u.s.d.g. Z drugiej strony, nawet jeśli prosument nie będzie uznawany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT, może powstać wątpliwość co do źródła i sposobu opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nadwyżki niewykorzystanej energii.
Podatek VAT
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), sprzedaż energii elektrycznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (obecnie wg stawki 23%). Sprzedaż energii przetworzonej w instalacjach fotowoltaicznych przez podatników VAT, w tym osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Jednocześnie w świetle stosunkowo szerokiej definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT, nie można wykluczyć, że organy
podatkowe także sprzedaż energii przez prosumentów interpretować będą jako podlegającą VAT.
Należy jednak podkreślić, że ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, których wartość sprzedaży opodatkowanej w danym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 zł i zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku
dostaw energii.
Cena netto czy brutto?
Nie jest jasne, czy gwarantowane przez ustawodawcę ceny zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej przetworzonej w instalacjach o mocy do 100 kW są cenami netto czy brutto.
Ustawa o OZE tylko w odniesieniu do opłaty OZE posługuje się pojęciem stawki netto. W żadnym innym miejscu natomiast nie precyzuje, czy ceny bądź opłaty, o których w niej mowa, podane są w kwotach netto czy brutto. Zasada racjonalnego ustawodawcy nakazywałaby zatem wnioskować, że stawki cen i opłat, o których mowa w ustawie o OZE, podane są w kwotach brutto.
Taki sam wniosek płynie z zastosowania do przepisów ustawy o OZE i przepisów wprowadzających ustawy o cenach. Odwołanie się do niej jest uprawnione, ponieważ ustawa o OZE i przepisy wprowadzające milczą na temat składników ceny zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego. Stosownie do ustawy o cenach, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usług) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Rozstrzygnięcie tej kwestii ma dla wytwórców niebagatelne znaczenie, gdyż zależy od niego, czy proponowane przez ustawodawcę stawki cen gwarantowanych, kształtujące się dla energii z instalacji fotowoltaicznych na poziomie od 1,1 zł/1 kWh (dla instalacji o mocy do 100 kW
montowanych wyłącznie poza budynkami) do 1,3 zł/1 kWh (dla instalacji o mocy do 10 kW montowanych wyłącznie na budynkach), w całości stanowić będą przychód wytwórcy, czy też zostaną pomniejszone o należny podatek VAT.
Traktowanie cen gwarantowanych jako kwot brutto prowadziłoby do wniosku, że podmioty zobowiązane do rozliczania podatku VAT w związku ze sprzedażą energii z instalacji o mocy do 100 kW znajdą się w gorszej sytuacji niż podmioty niebędące podatnikami VAT lub osoby zwolnione z VAT, ponieważ dużą część ceny (należny VAT) za energię zobowiązane byłyby odprowadzić do urzędu skarbowego. Z kolei dla sprzedawcy zobowiązanego korzystniejszy będzie zakup energii od podatnika VAT niż od osoby niebędącej podatnikiem VAT lub z VAT zwolnionej, gdyż w tej drugiej sytuacji sprzedawca zobowiązany nie będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT i tym samym poniesie większy ekonomiczny ciężar zakupu energii.
Biorąc pod uwagę praktyczny wymiar zagadnienia charakteru gwarantowanych ustawowo cen energii, a także fakt, że traktowanie ich jako cen brutto wydaje się sprzeczne z intencjami prawodawcy, należy postulować o sprecyzowanie tej kwestii w kolejnych wersjach ustawy o
OZE i przepisów wprowadzających. Postulat ten przedstawiono już resortowi gospodarki, a jak wynika z informacji portalu Gramwzielone.pl, Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu w resorcie gospodarki, powiedział: – W art. 42 projektu ustawy o OZE z 9 października 2012 r. uregulowano tryb określania ceny zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego, bez wskazania, czy cena ta jest ceną brutto, czy netto. Po dogłębnej analizie kwestii należnych podatków Departament Energii Odnawialnej wprowadzi odpowiednie autopoprawki do przedmiotowego projektu, obejmujące doprecyzowanie, że ceny gwarantowane są cenami netto.
Podatek od nieruchomości
Kwestia podatku od nieruchomości uregulowanego ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) jest traktowana odmiennie w przypadku gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tych z nią niezwiązanych. Zarówno grunt, na którym
znajduje się instalacja fotowoltaiczna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i taki, na którym istnieje instalacja niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, którego stawka ustalana jest uchwałą rady gminy. Obecnie (2013 r.) maksymalna stawka podatku od nieruchomości – gruntu kształtuje się na poziomie 0,45 zł za 1 m2 gruntu niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i 0,88 zł za 1 m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje działalność gospodarczą jako taką, o której mowa w u.s.d.g. Skoro zatem, zgodnie z ustawą o OZE, sprzedaż energii przez prosumenta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu u.s.d.g., grunt, na którym znajduje się instalacja prowadzona przez prosumenta, powinien być uznany za niezwiązany z działalnością
gospodarczą i jako taki winien podlegać opodatkowaniu wg stawki nie wyższej niż 0,45 zł/1 m2 (w pewnych przypadkach grunt w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, np. w przypadku użytków rolnych).
Zakładając, że instalacje fotowoltaiczne będą stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (jako budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego), będą one podlegać opodatkowaniu, ale tylko wtedy, jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W świetle wymienionych uwag dotyczących definicji działalności gospodarczej, odnośnie podatku od nieruchomości uzasadniony jest wniosek, że instalacja fotowoltaiczna prosumenta, jako niezwiązana z działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l., nie będzie podlegać
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stawka podatku od instalacji fotowoltaicznej związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej nie może przekroczyć 2% wartości instalacji ustalonej zgodnie z przepisami u.p.o.l.

źródło: cire
Oszczędzaj Energię!