Autor Wątek: Certyfikacja Instalatorów Mikroinstalacji OZE  (Przeczytany 2822 razy)

w_BGK

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
Certyfikacja Instalatorów Mikroinstalacji OZE
« dnia: Listopad 29, 2013, 02:39:23 pm »
W dniu 26 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) z przedstawicielem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (MG) Sebastianem Stępnickim oraz przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) Adamem Ogrodnikiem.

Spotkanie miało na celu omówienie problemów związanych z certyfikacją instalatorów oraz akredytacją organizatorów szkoleń instalatorów (art. 20h do 20zd ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzonej w życie w dn. 11.09.2013 r. - Dz.U. poz. 984, tzw. „mały trójpak”). Przedyskutowano też bieżące kwestie związane z procedowaniem projektu ustawy o OZE.

Podczas spotkania przedstawiciel MG poinformował, że na początku grudnia do konsultacji międzyresortowych i społecznych trafią trzy projekty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, dotyczące odpowiednio: obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, akredytacji organizatorów szkoleń, szkoleń i certyfikacji instalatorów oraz opłat. Przewiduje się, że rozporządzenia wejdą w życie w I kw. 2014 roku. Podkreślił, że system certyfikacji ma charakter dobrowolny oraz rynkowy; potwierdził również brak podstaw prawnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych wymagających w zgłoszeniu mikroinstalacji i małej instalacji o przyłączenie do sieci podpisu „certyfikowanego” instalatora.

Uzupełniając informacje przekazane przez Sebastiana Stępnickiego (MG), Adam Ogrodnik (UDT) przedstawił stan przygotowań Urzędu do wdrożenia – po wejściu w życie ww. rozporządzeń wykonawczych - systemu certyfikacji instalatorów. Przewidywany koszt egzaminu dla instalatora to ok. 600 zł, a koszt akredytacji organizatora szkoleń to ok. 5 000 zł. UDT jest przygotowany do szybkiego i sprawnego wdrożenia systemu certyfikacji bezpośrednio po wejściu w życie przepisów wykonawczych.

Ponadto, podczas spotkania poruszono kwestie nowego projektu ustawy o OZE z dn. 12 listopada 2013 roku. Prezes Zarządu ZP FEO przedstawił wstępną koncepcję oraz uwagi ZP FEO do nowego projektu ustawy o OZE (ZP FEO ma czas na konsultacje do 11 grudnia br.). W dyskusji  podkreślono konieczność wsparcia mikroinstalacji prosumenckich OZE i odejścia od krzywdzącej propozycji sprzedaży nadwyżek energii po cenie 80% średniej ceny energii w hurcie z ubiegłego roku, zagwarantowanie minimalny odsetek środków z funduszy ekologicznych na dofinansowanie w formie dotacji mikroinstalacji OZE oraz dodatkowych na wsparcie produkcji urządzeń OZE, określenie minimalnego udziału energii z OZE w nowych budynkach i poddawanych remontom oraz zwolnienia mikroinstalacji OZE z akcyzy na energię elektryczną oraz podatku VAT na urządzenia odnawialnych źródeł energii.

za Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Certyfikacja Instalatorów Mikroinstalacji OZE
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2014, 09:18:24 pm »
Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Przepisy te wdrażają unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą, a następnie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Sebastiana Stępnickiego, głównego specjalistę w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki wynika, że rozporządzenie zostało podpisane 19.03.2014 i wejdzie w życie w ciągu 14 dni. Obecnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt roporządzenia, który jak zapewniają przedstawiciele resortu gospodarki, w 80% pokrywa się z jego ostateczną wersją.

Rozporządzenie definiuje certyfikat jako "dokument potwierdzający posiadanie przez osobę dokonującą instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwanej dalej “instalatorem”, kwalifikacji do instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 20h ust.2 ustawy".

Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki obejmuje kwestie związane z:
- warunkami i sposobem udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń,
- zakresem szkoleń programowych,
- wymaganiami kwalifikacyjnymi,
- kwestiami dotyczącymi egzaminów, opłat, prowadzenia rejestrów, składania wniosków.

Certyfikat instalatora mikroinstalacji będzie wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na okres 5 lat. Po tym okresie certyfikat ma być zawieszany – aż do czasu odbycia szkoleń uzupełniających. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, nadrzędnym celem wprowadzenia systemu certyfikacji ma być ochrona zdrowia i życia prosumentów eksploatujących mikroinstalacje OZE.

System certyfikacji instatorów mikroinstalacji OZE został wdrożony do polskiego prawa wraz z nowelizacją Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. Jak na razie, w obliczu braku odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, jego założenia nie są jednak w naszym kraju jeszcze w praktyce stosowane, a - jak zapewniło Ministerstwo Gospodarki - instalatorzy wykonujący mikroinstalacje OZE nie muszą posiadać certyfikatu wydanego na podstawie w/w regulacji, a do instalacji mikroźródeł OZE wystarczają standardowe uprawnienia w danej dziedzinie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

źródło: gramwzielone.pl
Oszczędzaj Energię!

enelterm

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
  • Energia odnawialna
Odp: Certyfikacja Instalatorów Mikroinstalacji OZE
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2014, 04:40:43 pm »
Minister podpisał, ale jak na razie rzeczone rozporządzenie nie ukazało się jeszcze w RCS MG. Chciałem się zapoznać, ale jest kolejka do do zamieszczenia i trzeba trochę poczekać. Na razie można sobie przeczytać rozporządzenie w sprawie opłat za m.in. egzaminy na mikro instalatora fotowoltaiki i innych mikro oze.

w_BGK

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
Odp: Certyfikacja Instalatorów Mikroinstalacji OZE
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2014, 07:42:28 am »
W jaki sposób UDT jest zaangażowany w tworzenie energetyki związanej z odnawialnymi źródłami energii?

Z postanowień dyrektywy 2009/28/WE, które zostały wprowadzone do prawa polskiego poprzez nowelizację prawa energetycznego we wrześniu 2013 r., wynika konieczność istnienia systemu szkoleń i certyfikacji umożliwiającego instalatorom instalacji odnawialnych źródeł energii podnoszenie kwalifikacji i ich potwierdzanie. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu działania systemu zostały określone w marcu br. przez ministra gospodarki w dwóch rozporządzeniach. Jedno z nich określa warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom zajmującym się montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), warunki i tryb akredytowania organizatorów szkoleń, a drugie ustala wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji. Oba rozporządzenia już weszły w życie. Na mocy ustawy Prawo energetyczne, UDT przydzielono w tych działaniach dwa zadania - certyfikację instalatorów mikro-
i małych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz akredytację organizatorów szkoleń w tym zakresie.

Instalatorzy jakich rodzajów urządzeń będą musieli mieć Państwa certyfikat? Co to da ich użytkownikom?

Mówimy o instalowaniu takich rodzajów odnawialnych źródeł energii, jak kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, systemy grzewcze wykorzystujące energię słoneczną, pompy ciepła oraz płytkie systemy geotermalne. System dotyczy jedynie mikro- i małych instalacji. Mikroinstalacje nie przekraczają mocy elektrycznej 40 kW i cieplnej 120 kW, natomiast małe instalacje dysponują mocą elektryczną od 40 do 200 kW i cieplną od 120 do 600 kW.
Wielkość i moc tych urządzeń przesądza o tym, że głównymi ich odbiorcami i użytkownikami będą klienci indywidualni i przedsiębiorstwa spoza sektora energetyki zawodowej. W procesie certyfikacji weryfikuje się kompetencje instalatorów tego typu instalacji aby zabezpieczyć interes wszystkich zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii, którzy będą korzystać z usług certyfikowanych instalatorów.

Dlaczego jest to tak ważne właśnie w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii?

Energetyka związana z odnawialnymi źródłami energii to tzw. energetyka rozproszona. Bazuje na pojęciu prosumenta, który jest jednocześnie odbiorcą, konsumentem i producentem energii. Zakłada się, że prosument nie musi być specjalistą z zakresu energetyki, aby wytwarzać i sprzedawać energię
z odnawialnych źródeł więc będzie potrzebował fachowego wsparcia. Wprowadzony system certyfikacji i akredytacji może być traktowany jako element wsparcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej uruchomił, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, program Prosument. Ideą tego programu jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji CO2. Jednym z wymagań stawianych dofinansowywanym instalacjom w programie Prosument jest dobór urządzeń charakteryzujących się wysoką jakością i wydajnością energetyczną. Miejsce UDT w programie nierozerwanie wiąże się z pełnioną na co dzień rolą instytucji eksperckiej w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych.
Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie te podmioty potrzebują rzetelnego wsparcia przy inwestycjach w OZE. Program certyfikacji i akredytacji UDT daje im podstawy zaufania wobec wykonawców.

Jak szeroka musi być wiedza instalatora urządzeń korzystających z OZE?

Musi mieć wyjątkowe kompetencje zawodowe. Punktem wyjścia jest wiedza i umiejętności z zakresu tradycyjnych technologii instalacyjnych wykorzystujących źródła i systemy energetyki konwencjonalnej, oraz racjonalnego gospodarowania energią. Pozostałe wymagane kompetencje można długo wyliczać: określanie warunków lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz możliwości ich zastosowania w budownictwie (w tym energooszczędnym), montaż i dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń i instalacji OZE, znajomość przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego, wykonywanie rysunków (odręcznie i z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych), znajomość zasad sporządzania harmonogramów budowlanych, wykonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych.

Energetyka niskoemisyjna to nie tylko odnawialne źródła energii. Biorąc pod uwagę ich możliwą wydajność, główna walka o niskie wskaźniki emisji CO2 w energetyce toczy się właściwie na innym polu.

Tak, oczywiście, UDT jest obecny również w kampanii na rzecz czystego środowiska. Sprawujemy dozór techniczny nad wszystkimi kotłami, także dostosowanymi do współspalania biomasy. Bierzemy udział
w realizacji projektów nowych kotłów wyposażonych w instalacje chroniące środowisko, np. instalacje odsiarczania spalin. Wszystkie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, w tym mikrobiogazownie, oraz źródła ciepła opalane biomasą podlegają określonym przepisom związanym z ich wytwarzaniem, a UDT jest niezależną jednostką wykonującą badania i oceniającą zgodność z przyjętymi wymaganiami. Laboratorium UDT potwierdza protokołem badań wartości konkretnych parametrów osiąganych przez urządzenie bądź instalację, jednostka certyfikująca UDT CERT potwierdza zgodność osiąganych przez urządzenie lub instalację wartości parametrów
z wymaganiami normy, a jednostka notyfikowana UDT wspomaga producenta w procesie oceny zgodności, tak aby mógł oznakować swój wyrób symbolem CE.
Włączamy się również w przygotowania instytucjonalne, kompetencyjne i legislacyjne w zakresie energetyki jądrowej. To bardzo ważny front walki o czyste środowisko i niską emisyjność naszej energetyki.

O środowisko należy dbać zanim powstanie elektrownia atomowa i rozwinie się energetyka z OZE. Można też wytwarzać prąd w technologiach przyjaznych środowisku, choć niekoniecznie korzystających ze źródeł odnawialnych.

Dlatego tak ważny jest rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie sieci dystrybucyjne energii elektrycznej cechuje niższa wydajność w porównaniu
z podobnymi sieciami w miastach. Ten fakt wynika z wyższych kosztów przesyłania energii na większe odległości i wpływa na obniżenie opłacalności inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci, co z kolei powoduje straty energii w procesie jej przesyłania.
Rozproszona energetyka odnawialna oferuje lokalne, przyjazne dla środowiska, źródła energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie wielkoskalowa energetyka zawodowa nie zawsze jest w stanie dostarczyć energię o odpowiednich parametrach i z wystarczającą niezawodnością.

Jakie to są instalacje?


W polskich warunkach na terenach wiejskich mogłyby powstawać małe elektrownie fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną. Obecnie w Europie funkcjonuje ponad 51 GW mocy zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych, z czego prawie połowa znajduje się w Niemczech. Obserwujemy rozwój małej energetyki wiatrowej. Szacuje się, że aktualnie w Europie funkcjonują małe elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ok. 120 MW i o przeciętnej mocy 5 kW, z czego ponad połowa w Wielkiej Brytanii. Małe elektrownie wiatrowe są instalowane głównie na obszarach wiejskich przez inwestorów indywidualnych i rolników, jako alternatywne źródło dochodu oraz zasilania w energię gospodarstwa domowego.
W Polsce coraz częściej instaluje się tzw. pompy ciepła, czyli urządzenia wymuszające przepływ ciepła
z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. To także jedno z najczystszych źródeł energii, choć potrzebuje pewną ilość energii elektrycznej. W Europie rynek pomp ciepła rozwija się w tempie zaledwie kilku procent rocznie. Na początku 2012 r. funkcjonowało w Europie, głównie
w Szwecji i Niemczech, ponad 1,1 mln gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 14 GWth.

To wszystko są instalacje bardzo przyjazne środowisku, ale problemem jest chyba w ich przypadku magazynowanie energii?

Rzeczywiście, magazynowanie energii elektrycznej oraz ciepła ma szczególne znaczenie dla właścicieli małych odnawialnych źródeł energii, ponieważ daje możliwość korzystania z energii elektrycznej nawet wtedy, gdy odnawialne źródło w wyniku zmienności i niestabilności warunków pogodowych nie wytwarza prądu elektrycznego albo dostarcza niewystarczające jego ilości. Uniezależnienie zasilania odbiorców od chwilowych zmian mocy źródeł odnawialnych zwiększa ogólną wydajność systemu energetycznego.
Niestety obecnie magazynowanie ciepła w postaci gorącej wody jest dużo lepiej opanowane technicznie niż magazynowanie energii elektrycznej. Dlatego z punktu widzenia energetyki rozproszonej bardzo duże znaczenie ma rozwój „inteligentnych sieci”, które umożliwiają przede wszystkim integrację źródeł rozproszonych oraz racjonalne zwiększenie udziału OZE w strukturze wytwarzania energii. Decentralizacja sektora energetycznego uwalnia potencjał czystej energii i zmienia odbiorcę pasywnego w prosumenta, który już nie tylko korzysta z energii, ale także ją produkuje. Pozwala to na optymalizację eksploatacji sieci energetycznych i podnosi ogólne bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jakie jeszcze rodzaje instalacji możemy zaliczyć do niskoemisyjnej energetyki rozproszonej?


Instalacje mikro-kogeneracyjne. Kogeneracja to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła, dający duże oszczędności ekonomiczne
i korzystny pod względem ekologicznym, chociaż instalacje te wymagają zasilania paliwem.
Do instalacji mikro-kogeneracyjnych można zaliczyć agregaty kogeneracyjne na biopaliwa płynne - biodiesel, oleje roślinne, mikro-biogazownie zasilane biogazem wydzielającym się z materiałów pochodzenia rolniczego, np. gnojowica, kiszonka kukurydzy i mikro-instalacje zasilane gazem LPG.

Podsumujmy cele tych wszystkich działań w zakresie OZE.

Celem założonym w odniesieniu do całego kraju jest 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Wysokosprawne urządzenia do wytwarzania energii
z zastosowaniem OZE oraz fachowe siły wykonawcze są gwarancją osiągnięcia tego celu.
W ostatecznym rozrachunku chodzi jednak o bezpieczeństwo energetyczne i czyste środowisko.

Regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (weszło w życie 17 kwietnia 2014 r.)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (weszło w życie 7 maja 2014 r.)
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne