Autor Wątek: NFOSiGW - Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej  (Przeczytany 4359 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
NFOSiGW - Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
« dnia: Grudzień 14, 2012, 08:26:05 am »
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował  projekt programu priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.
Celem programu Lemur jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Budżet programu wynosi 300 mln zł z czego 30 mln zł jest przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji kosztów wykonania dokumentacji projektowej, a 270 mln zł na pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, na dofinansowanie kosztów budowy.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 30, 50 albo 70 proc. kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Natomiast w przypadku pożyczki może ona sięgać do 1000 zł na 1 m kw. budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza.

Program Lemur adresowany jest do jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, szkół, uczelni, placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kościołów i innych związków wyznaniowych, a także do Ochotniczej Straży Pożarnej.
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW - Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2013, 02:32:48 pm »
Cel programuCelem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.
BudżetBudżet programu wynosi 300 mln zł w tym:
1) Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 30 mln zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 30 mln zł.
2) Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 270 mln zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 270 mln zł.
Okres wdrażania programu1) Program jest wdrażany w latach 2013 – 2020.
2) Alokacja środków w latach 2013 - 2018.
3) Wydatkowanie środków: do 31.12.2020 roku.
Terminy i sposób składania wnioskówNabór wniosków odbywa się w trybie naboru ciągłego. Ogłoszenia o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie www.nfosigw.gov.pl.
Formy dofinansowania1) dotacja,
2) pożyczka.
Intensywność dofinansowaniadofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C, w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową i energię pierwotną zgodnie z wartościami podanymi w Tabeli 1 regulaminu
2) dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.
Warunki dofinansowania1) Warunkiem ubiegania się Wnioskodawcy o refundację poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej decyzji. W przypadku nie rozpoczęcia budowy w ww. terminie dotowany zobowiązany jest zwrócić otrzymaną dotację,
2) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
3) wnioskodawca może otrzymać promesę na udzielenie pożyczki,
4) pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki z wysokością, oprocentowania na poziomie WIBOR 3M+50 pkt bazowych , lecz nie mniej niż 4,5%,
5) przy udzielaniu pożyczki może być stosowana roczna karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od wypłaty ostatniej raty pożyczki lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
6) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych, przy czym pierwsza spłata następuje po kwartale w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
7) pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30% dla klasy C, (klasa budynków A, B i C zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli 1),
8. umorzenie o którym mowa w pkt 7, następuje po trzech latach od zakończenia inwestycji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, a jego wysokość zależy od uzyskanego średniego poziomu redukcji zapotrzebowania na energię użytkową i energię pierwotną, osiągniętego w ciągu trzech pierwszych lat eksploatacji budynku, obliczonego zgodnie z zasadami ustalonymi w Wytycznych technicznych stanowiących Załącznik Nr 2 do programu,
9) wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW,
10)warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że :
a) warunki umorzenia części kwoty pożyczki określają ”Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW” z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, b) w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki.
Beneficjenci1) jednostki sektora finansów publicznych,
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,
3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne,
4) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,
5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
6) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.
Rodzaje przedsięwzięćWsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:
1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu.
2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.
dodatkowe informacje:http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/lemur/
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2013, 03:00:30 pm wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW - Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2015, 09:13:29 pm »
 Program Lemur: wsparcie na energooszczędne budynki

Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. Dziś rusza druga edycja programu.  Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności.

Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale - to najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do programu „Lemur – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”. Wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęte są przedsięwzięcia, polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

W ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku.

– Gminy doceniają oszczędności na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliśmy zmiany, które rozszerzają krąg beneficjentów, upraszczają zarówno wytyczne techniczne jak i zasady umarzania pożyczek – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Program Lemur przeznaczony jest dla inwestycji, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł, z wyłączeniem wniosków dotyczących dokumentacji projektowej. Wysokość pożyczki wynosi do 1200 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku (o regulowanej temperaturze). 

Pożyczki mogą zostać częściowo umorzone, po potwierdzeniu uzyskania zakładanego efektu na etapie eksploatacji budynku.  W przypadku najwyższej klasy A energooszczędności budynku przewiduje się umorzenia do 60 proc. kwoty pożyczki, przy klasie B – do 40 proc., w przypadku klasy C – do 20 proc.

– Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. To świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej samorządów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Pierwsza edycja programu Lemur zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć, których koszt całkowity wynosi ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł stanowią pożyczki z Narodowego Funduszu, a 0,5 mln zł – dotacje na dokumentację techniczną.

Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych 8 projektów z programu Lemur, które dostaną 17,4  mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

O wsparcie z programu Lemur mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz  szacuje, że realizacja programu doprowadzi do rocznej oszczędności 23 tys. MWh energii i do redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton rocznie.

Program Lemur wspiera  działania związane z zapisami unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przewiduje ona, że po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki, zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

źródło: NFOŚiGW
Oszczędzaj Energię!