Autor Wątek: NFOSiGW - Inwestycje Energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach  (Przeczytany 2483 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował projekt  programu „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet dotacyjny programu wynosi 100 mln zł, a intensywność dofinansowania - od 10 do 15 proc. kredytu bankowego + bonus w wysokości 10 000 zł za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią. Program ma być wdrażany w latach 2013 – 2019.
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW - Inwestycje Energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2013, 10:45:25 am »
Cel programu:Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
BudżetKwota środków NFOŚiGW stanowiących budżet programu wynosi 60 mln zł.
Okres wdrażania programuProgram jest wdrażany w latach 2013 – 2017
Terminy i sposób składania wnioskówNabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
Formy dofinansowaniaDotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.
Warunki dla beneficjentówa) wysokość kredytu z dotacją1 wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
b) kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta
jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
c) wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz potwierdzeniu przez bank osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi przez NFOŚiGW.
d) dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem zawarcia umowy o kredyt, objętej dotacją ze środków NFOŚiGW.
e) beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno–prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia.
f) beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres minimum 3 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
g) dotacje na częściowe spłaty kapitału bankowego będą udzielane zgodnie z zasadami dopuszczalności pomocy publicznej.
BeneficjenciZarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane dalej MŚP), tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)
Rodzaje przedsięwzięć1) przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
2) przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
3) przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
Zgłoszony do termomodernizacji budynek winien pozostawać w dysponowaniu beneficjenta, na podstawie jednej z następujących form władania nieruchomością: prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawa, z tym, że umowa użytkowania, najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie nie krótszym niż do końca planowanego okresu trwałości przedsięwzięcia;
4/ inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.
dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/inwestycje-energooszczedne-w-msp/
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2013, 10:47:27 am wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!